شرکت درکلاسهای ترویجی
تکمیل فرم تقاضانامه توسط متقاضی آبیاری تحت فشار
بازدید وبررسی اولیه محل اجرای پروژه
انجام آزمایشات آب وخاک
نقشه برداری ازاراضی
طراحی روش مناسب آبیاری تحت فشار
بررسی طرح درکمیته فنی استان
ارسال طرح به یکی ازبانک های عامل برای تصویب تسهیلات :
تصویب اعتبارمورد نیازپروژه وانجام مراحل بانکی
نظارت برپروژه
خرید لوازم وتجهیزات پروژه
اجرای پروژه وتحویل موقت
تحویل قطعی پروژه
قبل ازاین که فرد، متقاضی اجرای آبیاری تحت فشاربشود باید به مرکزترویج وخدمات کشاورزی مراجعه ودرکلاس های ترویج یکه درمرکزدهستان یا مدیریت شهرستان مربوطه تشکیل می گرددشرکت نموده وبا مشخصات انواع روش ها ونیزبهترین ومناسب ترین روش آبیاری تحت فشارمتناسب با وضعیت اقلیمی وخاک منطقه ومزرعه ویا باغ مربوطه آشنا شود. سپس پس ازتکمیل تقاضانامه توسط بهره بردار، محل اجرای پروژه توسط کارشناس آبیاری تحت فشارشهرستان به دقت بررسی می شود تا بهترین سیستم توصیه وازضرروزیان احتمالی جلوگیری به عمل آید .
ازمزرعه ویا باغ متقاضی نمونه مرکب خاک تهیه ومورد تجزیه فیزیکی وشیمیایی قرارمی گیرد. از آب ویا باغ مورد نظرنمونه تهیه وآزمایشات شیمیایی لازم برای تعیین کیفیت آن به عمل می آید .
پس ازانجام مطالعات پایه وتایید کمیته فنی آبیاری تحت فشار، لازم است از اراضی مورد نظر بهره بردار، نقشه برداری به عمل آمده وبه تایید کمیته فنی استان برسد.
پس ازتاییدبررسی اولیه وآزمایشات آب وخاک وتهیه نقشه اراضی ، طراحی پروژه یکی ازشرکت های مجاز طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار، با لحاظ نمودن نظر بهره بردارداده می شود .
پس ازانجام طراحی وارائه دفترچه ونقشه مربوطه، طرح با دقت و وسعت نظردرکمیته فنی استان مورد بررسی قرار می گیرد .ازجمله موارد مهم دربررسی یک طرح آبیاری تحت فشارمی توان به چگونگی انتخاب سیستم محاسبه نیازآبی ، قطعه بندی ، برنامه آبیاری درطول فصل رشد،زمان آبیاری ، مدول آبیاری ، محاسبات هیدرولیکی شبکه ، ایستگاه پمپاژوکنترل مرکزی ولیست لوازم ودرنهایت بررسی مالی ودستور العمل بهره برداری ونگهداری اشاره نمود.
طرح پس ازتصویب موارد فنی طرح درکمیته فنی استان ، لازم است طرح مذکور به یکی ازبانک های عامل برای ارائه تسهیلات به متقاضی ارسال شود .
پس ازتصویب مورد نیازپروژه توسط بانک عامل ، کارشناس مسئول آبیاری تحت فشار استان به طورکامل درجریان امورقرارگرفته وبه متقاضی توصیه های لازم درمورد چگونگی برداشت وهزینه اعتبارپروژه را ارائه می دهد. بدیهی است پرداخت هریک ازمراحل هزینه پروژه با نظارت مدیریت آب وخاک استان انجام می شود. دراین مرحله زارع می بایست درمورد انتخاب پیمانکارمجازپروژه تصمیم گیری نماید وازپیمانکاربرای اجرای پروژه درخواست همکاری شده وموضوع کتباً توسط زارع به مدیریت آب وخاک اعلام شود. دراین مرحله قرارداد اجرائی با پیمانکارمجازمنعقد می شود. انجام مراحل اداری بانکی مطابق آئین نامه اجرائی مربوطه، به عهده متقاضی ( بهره بردار) می باشد .
نظارت براجرای کلیه مراحل پیشرفت فیزیکی یک پروژه آبیاری تحت فشارتوسط سازمان جهاد کشاورزی استان ( مدیریت آب وخاک ) انجام می شود. این نظارت می تواند مستقیماً ازطریق مدیریت آب وخاک استان ویا ازطریق بخش خصوصی (شرکت های طراح ومجری مجاز) اعمال می گردد.
دراین مرحله می بایست نسبت به خریداری لوازم مورد نیازپروژه اقدام شود. با توجه به این که بخش اعظم هزینه های هرپروژه آبیاری تحت فشارمربوط به خرید لوازم وتجهیزات است ، ضرورت دارد ازتولیدات با کیفیت استاندارد وازتولید کنندگان مجاز خرید انجام شود.
پس ازاجرای کامل وتست نهائی آموزش نحوه بهره برداری ازپروژه به بهره بردارتوسط پیمانکار، پروژه مورد نظربا حضورکارفرما (بهره بردار)، پیمانکار، مدیریت آب وخاک ، نماینده دستگاه نظارت ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تحویل موقت می شود.
پس ازتحویل موقعیت سیستم (پروژه ) ، به مدت یک سال شمسی کمیته بهره برداری استان بطور مستمر نسبت به بهره برداری ازپروژه نظارت ودقت می نماید ودرصورت وجود هرگونه نقض به پیمانکاراعلام نموده وپیمانکارموظف است نسبت به رفع نقض دراسرع وقت (حداکثر15روزپس ازاعلام کتبی ) اقدام نماید . پس از سپری شدن یک سال ، با شرایط فوق وتایید دستگاه نظارت ، نسبت به تحویل قطعی پروژه به بهره بردار اقدام خواهد شد. بدیهی است تحویل قطعی پروژه ، موجب سلب مسئولیت ازپیمانکارنمی گردد واگرمواردی نیازبه پیگیری داشته باشد، می بایست نسبت به انجام آن ازطریق شرکت پیمانکار و بانظارت کمیته بهره برداری استان اقدام شود.